Skip to content

FCF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CHAMFER EDGE
Model : FCF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCF65158U 600x500x150 mm.
  • FCF66158U 600x600x150 mm.

FCF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CHAMFER EDGE
Model : FCF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCF65158U 600x500x150 mm.
  • FCF66158U 600x600x150 mm.

More related products are also available: