Skip to content

FCF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CHAMFER EDGE
Model : FCF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCF65308U 600x500x300 mm.
  • FCF66308U 600x600x300 mm.

FCF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CHAMFER EDGE
Model : FCF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCF65308U 600x500x300 mm.
  • FCF66308U 600x600x300 mm.

More related products are also available: