Skip to content

FCT65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CUTTING EDGE
Model : FCT65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCT65308U 600x500x300 mm.
  • FCT66308U 600x600x300 mm.

FCT65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : CUTTING EDGE
Model : FCT65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FCT65308U 600x500x300 mm.
  • FCT66308U 600x600x300 mm.

More related products are also available: