Skip to content

FSF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF65158U 600x500x150 mm.
  • FSF66158U 600x600x150 mm.

FSF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF65158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF65158U 600x500x150 mm.
  • FSF66158U 600x600x150 mm.

More related products are also available: