Skip to content

FSF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF65308U 600x500x300 mm.
  • FSF66308U 600x600x300 mm.

FSF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF65308U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF65308U 600x500x300 mm.
  • FSF66308U 600x600x300 mm.

More related products are also available: