Skip to content

Warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทขอพิจารณาการรับประกันสินค้าจากเอกสารใบเสร็จรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขาย โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ อนึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารอ้างอิงดังกล่าว

2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าที่พบปัญหาบกพร่องจากการผลิต และสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจาก

 • การขนส่ง
 • การติดตั้งทั้งแบบปกติ และการติดตั้งที่ผิดวิธี
 • การรื้อถอน
 • การดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์มาตรฐานของตัวสินค้า
 • รอยขูดขีดจากการใช้งานทุกรูปแบบ
 • รอยไหม้
 • การผุกร่อน จากสารเคมีรุนแรงเกินกว่ามาตรฐานสินค้าจะรับได้
 • การบำรุงรักษาที่ผิดวิธี
 • มีสิ่งอุดตันต่างๆจากระบบสุขาภิบาลหรืออื่นๆ

3. หากพบว่าสินค้าอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันมีความบกพร่อง บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่าให้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่หรือตัวสินค้า โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากตัวสินค้า

4. กรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้ารับทราบและได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเข้าบริการ

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า

ระยะเวลา

รายละเอียดการรับประกัน

อ่างอาบน้ำหินสังเคราะห์ อ่างล้างหน้าหินสังเคราะห์ ชั้นวางของหินสังเคราะห์ และส่วนประกอบใดๆของสินค้าที่ผลิตจากหินสังเคราะห์ (Solid Surface / Solid Coated)

10 ปี

 • ตัวอ่างไม่มีการโก่งตัว บิด ผิดรูปทรงจากปกติ
 • สีอ่างไม่เพี้ยน ไม่เปลี่ยนสีจากการใช้งานปกติ
 • วัสดุตัวอ่างไม่มีการผุกร่อนจากสภาพการใช้งานปกติ

Standalone Faucet, Rain Shower และอุปกรณ์ที่ผลิตจากสแตนเลส

1 ปี

ไม่เป็นสนิมจากผิวสแตนเลสปกติ (ยกเว้นมีการกระเทาะจากการใช้งาน)

มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ปั๊มลม

3 ปี

เครื่องช็อต น็อค ทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน

เฟอร์นิเจอร์

2 ปี

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด

อัตราค่าบริการ

ค่าเข้าบริการในระยะเวลารับประกันสินค้า

ฟรี

ค่าเข้าบริการกรณีพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า     

300 บาท/ครั้ง

ค่าอะไหล่ในระยะเวลารับประกันสินค้า    

ฟรี

ค่าอะไหล่กรณีพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า

คิดตามใบเสนอราคาอะไหล่

ค่าบริการติดตั้งอ่างล้างหน้า

ชุดแรก 1,000 บาท/ชุด

ชุดถัดไป 700 บาท/ชุด

ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำธรรมดา

1,500 บาท/ชุด

ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวน

2,000 บาท/ชุด

ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและอัดอากาศ

2,500 บาท/ชุด

ค่าบริการติดตั้ง Rain Shower , Standalone faucet

1,500 บาท/ชุด

ค่าบริการซ่อมอ่างล้างหน้า,อ่างอาบน้ำ กรณีแตก ร้าว บิ่น หรือมีรอยไหม้      

1,500 บาท/ครั้ง

ค่าบริการซ่อมอ่างล้างหน้า,อ่างอาบน้ำ กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์

800 บาท/ครั้ง

ค่าบริการซ่อมบำรุงอ่างล้างหน้า (Renew ใหม่)

ชุดแรก 1,200 บาท/ชุด

ชุดถัดไป (เข้าบริการคราวเดียวกัน) 800 บาท/ชุด

ค่าบริการซ่อมบำรุงอ่างอาบน้ำ (Renew ใหม่) 

ชุดแรก 3,000 บาท/ชุด

ชุดถัดไป (เข้าบริการคราวเดียวกัน) 2,000 บาท/ชุด

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับกรณีต่างจังหวัด คิดเพิ่มทุก ๆ 50 กม. /250 บาท หรือแล้วแต่ตกลงเป็นกรณีๆ ไป
 • กรณีสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันสินค้า ฟรีทั้งค่าเข้าบริการและค่าเดินทาง ทั้งนี้ พิจารณาจากกรณีการใช้งานปกติเท่านั้น ซึ่งหากมีการเข้าบริการแล้ว ตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางตามจริง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด