Skip to content

Warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทขอพิจารณาการรับประกันสินค้าจากเอกสารใบเสร็จรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขาย โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ อนึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารอ้างอิงดังกล่าว
 2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าที่พบปัญหาบกพร่องจากการผลิต และสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจาก
  • การขนส่ง
  • การติดตั้งทั้งแบบปกติ และการติดตั้งที่ผิดวิธี
  • การรื้อถอน
  • การดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์มาตรฐานของตัวสินค้า
  • รอยขูดขีดจากการใช้งานทุกรูปแบบ
  • รอยไหม้
  • การผุกร่อน จากสารเคมีรุนแรงเกินกว่ามาตรฐานสินค้าจะรับได้
  • การบำรุงรักษาที่ผิดวิธี
  • มีสิ่งอุดตันต่างๆจากระบบสุขาภิบาลหรืออื่นๆ
 3. หากพบว่าสินค้าอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันมีความบกพร่อง บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่าให้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่หรือตัวสินค้า โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากตัวสินค้า
 4. กรณีที่สินค้าพ้นระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้ารับทราบและได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเข้าบริการ

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า
ระยะเวลา
รายละเอียดการรับประกัน
อ่างอาบน้ำหินสังเคราะห์ อ่างล้างหน้าหินสังเคราะห์ ชั้นวางของหินสังเคราะห์ และส่วนประกอบใดๆของสินค้าที่ผลิตจากหินสังเคราะห์ (Solid Surface / Solid Coated)
10 ปี
– ตัวอ่างไม่มีการโก่งตัว บิด ผิดรูปทรงจากปกติ
– สีอ่างไม่เพี้ยน ไม่เปลี่ยนสีจากการใช้งานปกติ
– วัสดุตัวอ่างไม่มีการผุกร่อนจากสภาพการใช้งานปกติ
Standalone Faucet, Rain Shower และอุปกรณ์ที่ผลิตจากสแตนเลส
1 ปี
ไม่เป็นสนิมจากผิวสแตนเลสปกติ (ยกเว้นมีการกระเทาะจากการใช้งาน)
มอเตอร์ ปั๊มน้ำ ปั๊มลม
3 ปี
เครื่องช็อต น็อค ทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงาน
เฟอร์นิเจอร์
2 ปี

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด
อัตราค่าบริการ
ค่าเข้าบริการในระยะเวลารับประกันสินค้า
ฟรี
ค่าเข้าบริการกรณีพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า
300 บาท/ครั้ง
ค่าอะไหล่ในระยะเวลารับประกันสินค้า
ฟรี
ค่าอะไหล่กรณีพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า
คิดตามใบเสนอราคาอะไหล่
ค่าบริการติดตั้งอ่างล้างหน้า
ชุดแรก 1,000 บาท/ชุด
ชุดถัดไป 700 บาท/ชุด
ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำธรรมดา
1,500 บาท/ชุด
ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวน
2,000 บาท/ชุด
ค่าบริการติดตั้งอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนและอัดอากาศ
2,500 บาท/ชุด
ค่าบริการติดตั้ง Rain Shower , Standalone faucet
1,500 บาท/ชุด
ค่าบริการซ่อมอ่างล้างหน้า,อ่างอาบน้ำ กรณีแตก ร้าว บิ่น หรือมีรอยไหม้
1,500 บาท/ครั้ง
ค่าบริการซ่อมอ่างล้างหน้า,อ่างอาบน้ำ กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์
800 บาท/ครั้ง
ค่าบริการซ่อมบำรุงอ่างล้างหน้า (Renew ใหม่)
ชุดแรก 1,200 บาท/ชุด
ชุดถัดไป (เข้าบริการคราวเดียวกัน) 800 บาท/ชุด
ค่าบริการซ่อมบำรุงอ่างอาบน้ำ (Renew ใหม่)
ชุดแรก 3,000 บาท/ชุด
ชุดถัดไป (เข้าบริการคราวเดียวกัน) 2,000 บาท/ชุด

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น สำหรับกรณีต่างจังหวัด คิดเพิ่มทุก ๆ 50 กม. /250 บาท หรือแล้วแต่ตกลงเป็นกรณีๆ ไป
 • กรณีสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันสินค้า ฟรีทั้งค่าเข้าบริการและค่าเดินทาง ทั้งนี้ พิจารณาจากกรณีการใช้งานปกติเท่านั้น ซึ่งหากมีการเข้าบริการแล้ว ตรวจสอบภายหลังพบว่า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางตามจริง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด